Közérdekű adatok

Alapadatok

A Társaság teljes neve: ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZFK Nonprofit Kft.)
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép. 1. em.
Postai cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép. 1. em.
Telefonszám: 06-1-920-1050
Központi elektronikus levélcím: iroda@eszfk.hu
A honlap címewww.eszfk.hu

Fióktelepek:

 • 4031 Debrecen, Kígyóhagyma utca 5.
 • 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.

Ügyfélszolgálat elérhetősége
Ügyfélkapcsolati vezető neve: Mázi Miklós
Telefonszám: 06-1-920-1050

E-mail cím: helpdesk@eszfk.hu

Ügyfélszolgálati rend:
Hétfő-Csütörtök: 08.00-16.30
Péntek: 08.00-13.30

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezet vezetői

    • Tolnay Roland, ügyvezető
    • Bogáth Gábor, gazdasági igazgató
    • Szőllőssy Gyula, ágazati rendszerek igazgató
    • Dr. Kisborsó Anita, jogi igazgató
    • Varjú Károly, innovációs igazgató
    • Sterbinszky Ádám, intézményi rendszerek igazgató

   Elérhetőségek:
   Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép. 1. em.
   Telefonszám: 06-1-920-1050
   Elektronikus levélcím: iroda@eszfk.hu

Felügyelőbizottsági tagok

   • Vartus Gergely
   • Dr. Andréka Péter Gábor
   • Dr. Raffay Bálint
   • Szalay Erzsébet
   • Pál Gabriella

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

Felügyelt költségvetési szervek

Jelenleg nincs az ESZFK Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek

Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az ESZFK Nonprofit Kft. többségi tulajdonában áll, vagy amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.

Közalapítványok

Jelenleg nincs az ESZFK Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

Költségvetési szervek

Jelenleg nincs az ESZFK Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

A szervezet által alapított kiadványok, lapok

Az ESZFK Nonprofit Kft. nem rendelkezik saját maga által alapított lappal.

Felettes szerv

Belügyminisztérium

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Az ESZFK Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó előírások, jogszabályok

Törvények:
• 2023. évi CIII. törvény a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól
• 2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről
• 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
• 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
• 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosításról
• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
• 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
• 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Kormányrendeletek:
• 604/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges részletszabályokról
• 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről
• 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról
• 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról
• 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
• 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
• 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
• 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
• 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Adatközpont működéséről
• 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról
• 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Miniszteri rendeletek:
• 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
• 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
• 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
• 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
• 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Európai uniós jogszabályok:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2014/910 rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
• 2011/24/EU irányelv a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

Minőségpolitika

Az ESZFK Nonprofit Kft. teljeskörű, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezet be és működtet.

Minőségpolitika

Tanúsítvány

Tanúsítvány melléklet

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem értelmezhető az adatszolgáltatás, mivel az ESZFK Nonprofit Kft. nem önkormányzat.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az ESZFK Nonprofit Kft. nem országos illetékességű szerv, vagy fővárosi és vármegyei kormányhivatal, így nem értelmezhető adatszolgáltatás.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az ESZFK Nonprofit Kft. nem jár el hatósági ügyekben.

Közszolgáltatások

Az ESZFK Nonprofit Kft. a Magyar Állam által alapított olyan jogi személy, amely létrejöttének célja központi és helyi egészséginformatikai rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és alkalmazásüzemeltetési feladatok ellátása. A központi egészséginformatikai rendszerek fejlesztési, alkalmazásüzemeltetési, ügyfélszolgálati és oktatási feladatait jogszabályi kijelölés útján látja el a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet alapján.

A szerv nyilvántartásai

Az ESZFK Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs saját fenntartású nyilvántartása.

Nyilvános kiadványok, lapok

Az ESZFK Nonprofit Kft. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

Döntéshozatal, ülések

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az ESZFK Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs aktuális hirdetménye és közleménye.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az ESZFK Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs aktuális pályázata.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az ESZFK Nonprofit Kft. vonatkozásában alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálat során nyilvános megállapítás nem keletkezett.

Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az ESZFK Nonprofit Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. Az igény benyújtható:
• e-mail: adatvedelem.lakossag@eszfk.hu
• Postai úton: az ESZFK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének címezve, az ESZFK Nonprofit Kft. postacímére (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép. 1. em.)
• Telefonon a 06-1-920-1050 számon
Adatvédelmi tisztviselő
• dr. Kovács A. Tamás
• E-mail cím: adatvedelem@eszfk.hu

Statisztikai adatgyűjtés

Az ESZFK Nonprofit Kft-nél, mint közfeladatot ellátó szervnél statisztikai adatgyűjtés nem keletkezik.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Az ESZFK Nonprofit Kft-nél, mint közfeladatot ellátó szervnél statisztikai adatgyűjtés nem keletkezik.

Közérdekű adatok újrahasznosítása

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaságnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaságnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az ESZFK Nonprofit Kft-nél nem értelmezhető az adatszolgáltatás.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, nem kezel kulturális közadatot.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, nem keletkezik a szervezetnél kulturális közadat.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, nem keletkezik a szervezetnél kulturális közadat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az ESZFK Nonprofit Kft-nél nem értelmezhető az adatszolgáltatás.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése

Az ESZFK Nonprofit Kft-nél nem értelmezhető az adatszolgáltatás.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, nem keletkezik a szervezetnél kulturális közadat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás.

Gazdálkodási adatok

   • Jegyzett tőke: 5 000 000 HUF
   • Tulajdonos: Magyar Állam
   • A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-358749
   • Adószáma: 14725579-2-43.
   • Statisztikai számjele: 14725579-6201-572-01.
   • Bankszámla száma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000059-68530008
   • A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   • Az Alapító Okirat kelte: 2009. március 31.
   • A Társaság működésének időtartama: határozatlan

Éves költségvetések

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.

A költségvetés végrehajtása

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.

Közzétételi listák a foglalkoztatottakról

Támogatások

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető az adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem kap költségvetési támogatást.

Koncessziók

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás.

Alapítványi, egyéb kifizetések

Az ESZFK Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaságnál nem történik ilyen kifizetés.